Dobrý den,

jsem Ema Kubáčová, se sídlem Na Fialce 11, Praha 6, Ič 65422716, vedená v evidenci MČ Živnostenského odboru Praha 17, DIĆ CZ7162140282. Kontakt: info@emakuby.cz  Jsem zakladatel tohoto webu a na této stránce vás chci informovat o všeobecných podmínkách

Všeobecné podmínky

1. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového kurzu nebo videa dle výběru zákazníka (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://fit-zivot.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba: Ema Kubáčová, Na Fialce I /11, Praha 6, ičo 65422716
 e-mail: info@emakuby.cz Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

2. Objednávka

II.1 Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.emakuby..cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.emakuby.cz.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://emakuby.cz/obchodni-podminky1, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http:www.emakuby.cz  najdete cenu celkové objednávky.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktů.

III.3 Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je  stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.

3. Platba

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře bankovním převodem nebo platbu platební kartou.

Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby převodem, nebo platební kartou. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Comgate s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti Comgate s.r.o. S údaji platební karty Comgate nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru). 

4. Garance vrácení peněz

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@emakuby.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@emakuby.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

VI.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

VI.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. Odpovědnost

Každý zákazník, který si koupí některý ze vzdělávacích kurzů a videí, je plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací ze vzdělávacích kurzů a videí.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmeno j  NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

7. Podmínky účasti semináře rodinných a systemických konstelací

Nezbytnou podmínkou pro vytvoření důvěry je diskrétnost. Vše, co se během konstelací dozvíte o druhých lidech je čistě důvěrné a podléhá mlčenlivosti.

Účastník je zcela odpovědný za sebe a bere na vědomí, že může být vystavený psychické zátěži. Účast se nedoporučuje, pokud trpíte psychickými potížemi, v těhotenství (zejména v 1. trimestru), užíváte-li antidepresiva, nebo pokud jste v nedávné době prožívali náročné situace jako je např. úmrtí v rodině.

Lektor má právo vyloučit účastníka semináře, pokud účastník narušuje průběh semináře, chová se hrubě či jinak nevhodně, není-li psychicky způsobilý seminář absolvovat, či z jiného důvodu to lektor uzná vhodné. 

Účastník semináře má právo svoji účast kdykoliv opustit. V tomto případě se platba za seminář nevrací.

Prožitek vlastní konstelace i hraní rolí mohou být emočně náročné. Vždy máte možnost odmítnout danou roli, pokud se na ni necítíte.

Konstelační seminář přináší pozitivní změny v psychice účastníka. Doporučuje se nechat doznít své prožitky ze semináře, nesnažit se vše hned pochopit hlavou, racionálně, logicky. Můžete si domluvit konzultaci, která obsahuje také individuální konstelaci. Obě možnosti mají své přednosti. Můžete se poradit, který typ konstelace je pro vás vhodnější.

Nároky na odškodnění za škody způsobené účastí na semináři jsou vyloučeny. Konstelace nenahrazují lékařskou ani psychologickou léčbu.

Svoji přihláškou vyjadřuje účastník souhlas k případnému pořizování fotografií za účelem marketingové propagace. Na tuto skutečnost bude předem upozorněn a bude moci potvrdit svůj souhlas. 

Při zrušení účasti 7 dní před zahájením semináře a méně, je výše storno poplatku rovna výši zaplacené částky.

8. Ochrana osobních údajů  

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.