Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, která vznikají při objednání služeb. 

Provozovatelem webu www.emakuby.cz je Ema Kubáčová, se sídlem Na Fialce 1505/11, Praha 6, Ič 65422716, vedená v evidenci MČ Živnostenského odboru Praha 17, DIĆ CZ7162140282. Kontakt: info@emakuby.cz  Na této stránce vás chceme informovat o všeobecných obchodních podmínkách.

DŮLEŽITÉ POJMY, OSOBY A DEFINICE
 
Webem pro účely těchto VOP rozumím webové stránky www.emakuby.cz. 

Poskytovanými službami se rozumí konzultace, poradenství a práce facilitátora rodinných a systemických kontelací.

Živé akce: Těmi se rozumí semináře a podobné akce probíhající "offline". 

Poskytovatelka: Ema Kubáčová, se sídlem Na Fialce 1505/11, Praha 6, Ič 65422716, 

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla.  
Klient: Klientem je každý, kdo se mnou uzavře Smlouvu o poskytování služeb. 

Smlouva o poskytování služeb uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím webu, e-mailu, případně telefonu.  

Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné. Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím e-mailu, dáváte souhlas s VOP prostřednictvím e-mailové komunikace, u Spotřebitele pak i v případě smlouvy uzavírané po telefonu.

Právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“), V případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů.  Zákonem o zpracování osobních údajů se rozumí zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Informace o službách, co  služba zahrnuje, jak probíhá její realizace, pro řešení jakých situací je vhodná najdete na webu. U živých akcí je uvedeno čas a místo konání a co vše je zahrnuto v ceně. 

Platby. Služby objednané přímo prostřednictvím objednávkového formuláře na Webu lze zaplatit bankovním převodem nebo rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební kartou prostřednictvím platební brány.

Splatnost: V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od objednání. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.  

Objednávání služeb a uzavírání smlouvy

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.emakuby..cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.emakuby.cz v v rezervačním systému Reenio.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://emakuby.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena

Cena služeb je vždy uvedená v jejich popisu a jde o cenu konečnou. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktů.

Platba

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře bankovním převodem nebo platbu platební kartou. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby převodem, nebo platební kartou. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Dodací podmínky

Živá akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na Webu nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat akci za podmínky řádné úhrady celé ceny.

Vyhrazuji si právo změnit jednostranně podmínky živé akce např. harmonogram, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž jsem povinna o tom klienta vyrozumět. Závazky mezi námi tím nejsou dotčeny, odpovídám za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Živá akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců mnou stanovený. Vyhrazuji si právo zrušení akce při nízké účasti. V takovém případě všechny přihlášené účastníky včas informuji.  

Možnost účasti náhradníka: Na Živou akci je možné na místo Klienta vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Klient zúčastnit, a je-li  to vzhledem k obsahu akce přípustné a možné.

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky, nebo zálohy za služby ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je  stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.  

Storno podmínky a vrácení zaplacené ceny

V případě, že by živá akce byla zrušena z důvodů na straně pořadatele a Klient již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle Vašeho výběru či na jiném řešení. Platba vám bude vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. 

Při zrušení objednávky konzultace ze strany klienta 14 dní a méně před datem konzultace, je výše storno poplatku rovna výši zaplacené úhrady. 

Při zrušení objednávky účasti na živé akci je zaplacená rezervační záloha nevratná a bude použita na úhradu výdajů spojených s organizací semináře.  Máte však stále možnost vyslat náhradníka. 

Reklamace

Obě strany jsou oprávněné odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. Uplatnit reklamaci lze ihned během konzultace či živé akce či bezprostředně po jejím skončení.  Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. 

Odstoupení od smlouvy

Od Smlouvy od poskytování  služeb můžete kdykoli odstoupit. V případě, že již bylo předtím započato s poskytováním  služby, budete však povinen uhradit část sjednané odměny připadající na již poskytnutou část služeb. 

Odstoupení od Smlouvy o živé akci se použije ustanovení § 1837 písm. j) NOZ.

Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám bude vrácena platba na váš účet za konzultaci, snížená o poměrnou část již realizované služby.  

Zabezpečení a ochrana autorských práv

 Vzdělávací materiály a informace: Veškeré informace a jakékoliv písemné  materiály,  zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané na akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní  akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Já i Klient bereme tímto na vědomí, že některé informace, které o sobě vzájemně účastníci při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budeme s nimi nakládat.

Podmínky účasti semináře rodinných a systemických konstelací

Nezbytnou podmínkou pro vytvoření důvěry je diskrétnost. Vše, co se během konstelací dozvíte o druhých lidech je čistě důvěrné a podléhá mlčenlivosti. Účastník je zcela odpovědný za sebe a bere na vědomí, že může být vystavený psychické zátěži. Účast se nedoporučuje, pokud trpíte psychickými potížemi, v těhotenství (zejména v 1. trimestru), užíváte-li antidepresiva, nebo pokud jste v nedávné době prožívali náročné situace jako je např. úmrtí v rodině. Lektor má právo vyloučit účastníka semináře, pokud účastník narušuje průběh semináře, chová se hrubě či jinak nevhodně, není-li psychicky způsobilý seminář absolvovat, či z jiného důvodu pokud to lektor uzná vhodné.  Účastník semináře má právo svoji účast kdykoliv opustit. V tomto případě se platba za seminář nevrací. Nároky na odškodnění za škody způsobené účastí na semináři jsou vyloučeny. Konstelace nenahrazují lékařskou ani psychologickou léčbu. Svoji přihláškou vyjadřuje účastník souhlas k případnému pořizování fotografií za účelem marketingové propagace. Na tuto skutečnost bude předem upozorněn a bude moci potvrdit svůj souhlas.  Při zrušení účasti je výše storno poplatku rovna výši zaplacené zálohy.

Odpovědnost

Odpovědnost v průběhu živé akce: Klient je v celém průběhu akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Případnou škodu způsobenou jinému účastníku akce nebo na vybavení a prostorách, kde se akce koná, je Klient povinen bez odkladu uhradit. V průběhu akce všichni dodržují běžná společenská pravidla a  vyhnou se jednání, která by narušovala průběh akce. Při hrubém nebo opakovaném porušení těchto pravidel jsem Klienta oprávněna vyzvat k opuštění akce, a to bez náhrady za zaplacenou cenu.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

Máte-li ke SMLOUVĚ, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás, prosím, na www.emakuby.cz. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

VOP jsem oprávněna změnit. Rozhodující je vždy závazné znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

Dne 28.7.2023

Ema Kubáčová