OCHRANA   OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

Provozovatelem výše uvedených webových stránek je Ema Kubáčová,  se sídlem Na Fialce 1505/11, Praha 6, Ič 65422716, vedená v evidenci MČ Živnostenského odboru Praha 17 Kontakt: info@emakuby.cz. Jako zakladatel webu www.emakuby.cz.

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecném nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. 

 Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme 

Zpracováváme především údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z webových formulářů, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, messenger, apod.).

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o vámi navštívených stránkách.

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku našich služeb využíváme i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování vašich osobních údajů, pouze se vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu (např. pro poradenství jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel) telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, fotografie z našich živých setkání, kterých jste se zúčastnili, případně videozáznamy z těchto akcí, pokud jsou pořizovány.

Zvláštní kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
V rámci živých akcí (včetně seminářů) dochází dobrovolně i ke sdílení údajů týkajících se vašeho zdravotního stavu, ať již fyzického nebo psychického. Tyto údaje spadají mezi tzv. zvláštní kategorie osobních údajů a pro zacházení s nimi jsou stanovena přísnější pravidla.  Účastníky seminářů a živých akcí námi pořádanými ještě zvlášť upozorňujeme, že v průběhu těchto akcí mají účastníci vzájemně přístup k osobním údajům zde sděleným. Tyto údaje slouží k naplnění účelu seminářů a živých akcí a nejsou určeny k dalšímu zpracování, a proto předpokládáme, že ani účastníci je nebudou nijak dále zpracovávat, pokud k tomu nebudou mít žádný zákonný důvod a budou respektovat soukromí ostatních účastníků. V případě osobních konzultací, během kterých s námi sdílíte dobrovolně citlivé osobní údaje, nejsou tyto údaje po skončení konzultace nikde uchovávány ani předávány dalším osobám ani dále zpracovávány.

K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

Abychom vám mohli poskytnout objednanou konzultaci, realizovat seminář nebo jinou živou akci pro vás a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel).

Právním titulem pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností je zejména zaslání konkrétních pokynů před konáním semináře, domluvení termínu konzultace apod. Může jít o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. Za účelem plnění smlouvy běžné osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu.

Při poskytování konzultací a v průběhu seminářů a dalších živých akcí jsou zpracovávány i vámi sdělené údaje o zdravotním stavu. Tyto údaje pak již dále nijak nezpracováváme, tj. nejsou ani nikde zaznamenány nebo archivovány.

U zvláštních kategorií údajů je právním titulem zpracování skutečnost, že jste sami dobrovolně tyto údaje zveřejnili v průběhu živé akce anebo je titulem váš výslovný souhlas se zpracováním pro poskytnutí konzultace.

Vaše osobní údaje  používáme na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci jsou z naší strany vázáni diskrétností a mlčenlivostí.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme údaje uvedené na fakturách, tj. jméno, příjmení, adresu, popř. IČ, DIČ a informace o zakoupené službě. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace týkající se objednávek, uzavírání smluv a plnění smluv.
Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení zpravidla zpracováváme tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. V případě písemné podoby navíc: adresa. V případě telefonického kontaktu: telefonní číslo. V případě jiných komunikačních prostředků (skype, messenger, apod.) příslušný kontaktní údaj. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený.  
Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů nebo segmentů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt (nebo je to pokyn pro expedici zboží atd.). Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný přímý marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej prováděli pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu k marketingovým účelům
Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb a produktů po dobu 5 let. Váš souhlas ovšem budeme k tomuto zpracování potřebovat pouze v případě, že nejste naším klientem.

Pouze s vaším souhlasem uveřejníme osobní údaje obsažené ve vaší referenci, pouze s vaším souhlasem uveřejníme vaši osobní fotografii nebo osobní videozáznam pořízený v průběhu některého z našich seminářů nebo jiných živých akcí.

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz body 1 až 3 výše), můžeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, finanční instituce, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, přepravci zboží, spolupracovníci zajišťující správu webů a softwarových aplikací nebo vykonávající pro nás technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Všichni případní námi používaní globální poskytovatelé technologií (datová úložiště, sociální sítě, software, apod.) se kterými není technicky možné uzavřít samostatnou písemnou zpracovatelskou smlouvu, jsou taktéž zavázání plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně námi spravovaných.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů  
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Možnost odhlášení

Vaše údaje chceme použít k tomu, abychom vás mohli informovat o změnách ve vaší objednávce služeb. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit.

Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

právo na informace

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@emakuby.cz , kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2019.

Děkuji za vaši důvěru

Ema Kubáčová