Podmínky účasti semináře

rodinných a systemických konstelací

Účast na semináři je dobrovolná a na vlastní odpovědnost. Účastník je za sebe zcela odpovědný a bere na vědomí, že může být vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Pokud si je vědom skutečností, které by mohly vést k ohrožení ostatních účastníků, jako např. infekční choroby, labilita chování atd.,  sdělí lektorovi všechny tyto skutečnosti před zahájením semináře. Dále účastník prohlašuje, že je zcela způsobilý k právním úkonům a není mu známa jakákoliv skutečnost, která by mu bránila převzít za své jednání odpovědnost.

Konstelační semináře nenahrazují lékařskou ani psychologickou léčbu. Pokud  účastník podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat průvodce o této skutečnosti. Účast se nedoporučuje, pokud trpíte psychickými potížemi, v těhotenství, užíváte-li antidepresiva, nebo pokud jste v nedávné době prožívali náročné situace jako je např. úmrtí v rodině.

Lektor má právo vyloučit účastníka semináře, pokud účastník narušuje průběh semináře, chová se hrubě či jinak nevhodně, není-li psychicky způsobilý seminář absolvovat, či z jiného důvodu to lektor uzná vhodné. Platba za seminář mu bude vrácena.

Účastník semináře má právo odmítnout danou roli. Dále má také právo svoji účast kdykoliv přerušit. V tomto případě se platba za seminář nevrací. 

Učastník bere na vědomí, že nárok na vlastní konstelaci nemůže být uplatňován. Není třeba se však obávat, že je tím přínos semináře jakkoliv snížený. Konstelace bývají tak silným zážitkem, že osobní posun zažijí všichni, kteří jsou již na něj vnitřně připravení.

Nezbytnou podmínkou pro vytvoření důvěry je diskrétnost. Vše, co se během konstelací dozvíte o druhých lidech je čistě důvěrné a podléhá mlčenlivosti.

Svoji přihláškou vyjadřuje účastník souhlas k případnému pořizování fotografií za účelem marketingové propagace. Na tuto skutečnost bude předem upozorněn a bude moci potvrdit či odvolat svůj souhlas. 

Nároky na odškodnění za škody způsobené účastí na semináři jsou vyloučeny.

Zrušení účasti a storno podmínky: zaplacením zálohy je Vaše místo na semináři rezervováno.
Rezervační záloha je nevratná a v případě storna bude použita na úhradu výdajů spojených s organizací semináře. Máte však možnost vyslat za sebe náhradníka. 

Obecná doporučení

Po semináři si dopřejte svůj klid. Konstelační seminář může být emočně náročným prožitkem, můžete se po něm cítit unavení, vyčerpaní. Přizpůsobte tomu svůj následující program. Nechte doznít své prožitky, nesnažte se najít hned na všechno řešení.

Máte-li nějaké otázky, napište mi. Email: info@emakuby.cz

Přihlášení do semináře

Systemické konstelace jsou metodou sebepoznávání a jsou využívány na širokou škálu osobních, pracovních i společenských problémů.

Přijďte, těším se na vás 🙂