Podmínky účasti semináře

rodinných a systemických konstelací

Účast na semináři je dobrovolná a na vlastní odpovědnost. Účastník je za sebe zcela odpovědný a bere na vědomí, že může být vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Konstelační semináře nenahrazují lékařskou ani psychologickou léčbu. Pokud  účastník podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat průvodce o této skutečnosti. Účast se nedoporučuje, pokud trpíte psychickými potížemi, v těhotenství, užíváte-li antidepresiva, nebo pokud jste v nedávné době prožívali náročné situace jako je např. úmrtí v rodině.

Lektor má právo vyloučit účastníka semináře, pokud účastník narušuje průběh semináře, chová se hrubě či jinak nevhodně, není-li psychicky způsobilý seminář absolvovat, či z jiného důvodu to lektor uzná vhodné. 

Účastník semináře má právo svoji účast kdykoliv opustit. V tomto případě se platba za seminář nevrací. 

Nezbytnou podmínkou pro vytvoření důvěry je diskrétnost. Vše, co se během konstelací dozvíte o druhých lidech je čistě důvěrné a podléhá mlčenlivosti.

Prožitek vlastní konstelace i hraní rolí mohou být emočně náročné. Účastník semináře má vždy možnost odmítnout danou roli, pokud se na ni necítí.

Svoji přihláškou vyjadřuje účastník souhlas k případnému pořizování fotografií za účelem marketingové propagace. Na tuto skutečnost bude předem upozorněn a bude moci potvrdit či odvolat svůj souhlas. 

Nároky na odškodnění za škody způsobené účastí na semináři jsou vyloučeny.

Při zrušení účasti 7 dní před zahájením semináře a méně, je výše storno poplatku rovná výši zaplacené částky.

Obecná doporučení

Po semináři si dopřejte svůj klid. Konstelační seminář může být silným a emočně náročným prožitkem, můžete se po něm cítit unavení, vyčerpaní. Přizpůsobte tomu svůj následující program. Nechte doznít své prožitky, nesnažte se najít hned na všechno řešení.

Pokud vám skupinová terapie nevyhovuje, můžete si domluvit osobní konzultaci, která může zahrnovat i individuální konstelaci.

Máte-li nějaké otázky, napište mi. Email: info@emakuby.cz

Přihlášení do semináře

Systemické konstelace jsou metodou sebepoznávání a jsou využívány na širokou škálu osobních, pracovních i společenských problémů.

Železná 18, 1. patro, Praha 1, u Staroměstského nám.

Přijďte, těším se na vás 🙂